คูลลิ่ง ทาวเวอร์

อธิษา คูล | จำหน่าย ติดตั้ง ระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า

คูลลิ่ง ทาวเวอร์ (Cooling Tower)

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศ เพื่อทำให้น้ำร้อนมีอุณหภูมิที่ลดลงจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ หลักการของหอทำความเย็น คือ มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการฉีด พ่นน้ำที่มีอุณหภูมิสูง ให้กระจายไปเป็นละออง ฝอย ขนาดเล็ก แล้วอาจตกผ่านแผงกระจายละอองน้ำ ซึ่งจะสัมผัสกับอากาศที่ถูกดูดผ่านแผงกระจายละอองน้ำและก่อให้เกิดกระบวนการถ่ายเทความร้อนสัมผัส (Sensible heat) ระหว่างหยดน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกับอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ขณะเดียวกันหยดน้ำบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยไปกับอากาศ การระเหยดังกล่าวจะใช้ความร้อนแฝง (Latent heat) ดังนั้นไอน้ำที่ระเหยจึงดึงความร้อนจากปริมาณน้ำในส่วนที่ยังเป็นของเหลว

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของของหอทำเย็น คือ
1. ขนาดละออง ฝอยของน้ำที่ถูกพ่นขณะแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ
2. พื้นผิวเปียก (Fill) ที่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศกับน้ำ
3. อัตราการไหลของอากาศ
ขนาดหรือความสามารถในการระบายความร้อนของหอทำความเย็น นิยมบอกกันในหน่วยตัน (Ton of cooling tower) โดย 1 ตันของหอทำความเย็น เท่ากับความสามารถระบายความร้อนออกจากน้ำได้ 15,000 Btu/hr หรือ 3,900 kcal/hr เทียบเท่ากับความสามารถในการระบายความร้อนออกจากน้ำที่มีอัตราไหล 13 ลิตร/นาที ให้อุณหภูมิำขาเข้ากับขาออกต่างกัน 5 องศาเซลเซียส