แอร์ดักส์

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลม (Air Duct)

เป็นระบบที่สร้างจากส่วนประกอบต่างๆ ของท่อดักแอร์ (ท่อส่งลม) ทำหน้าที่หลักในการลำเลียงอากาศจากจุดหนึ่งไปยังจุดต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นการลำเลียงอากาศในทิศทางเดียวหรือหลายทิศทางได้ การออกแบบระบบท่อดักแอร์ (ท่อส่งลม) ที่ดีจะต้องคำนึงถึงหลักการวิศวกรรมทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ สามารถติดตั้งได้จริง เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบท่อดักแอร์ (ท่อส่งลม) นั้นมีวิธีการออกแบบการเลือกขนาดและวิธีการติดตั้ง รวมทั้งลักษณะโครงสร้างของระบบท่อดักแอร์ (ท่อส่งลม) อยู่หลายประเภท การออกแบบและเลือกใช้ระบบท่อดักแอร์ (ท่อส่งลม) จึงต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งยังต้องเหมาะสมกับการใช้งานด้วย